Logo-vrienden-van-de-schoorlse-duinen

Vrienden van de Schoorlse duinen

De vrienden van de Schoorlse Duinen starten binnenkort nieuw initiatief:

'Het groene strand'

Samen met onze vrijwilligers en iedereen die een steentje wil bijdragen gaan we zorgen voor een mooi strand en duingebied voor mens en natuur!

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de organisatie. Binnenkort volgt er meer en uitgebreidere informatie op de website over onze activiteiten. Wilt u meer informatie of een vorm van hulp bijdragen? U bent van harte welkom dus neem dan even contact met ons op.

Geschiedenis

Na de branden van 2009 in het Schoorlse duingebied kwamen veel vrijwilligers Staatsbosbeheer (SBB) helpen bij het herstellen van de schade. Door bezuinigingsrondes van de overheid op natuurbeheer ontbrak het SBB echter aan voldoende financiële middelen om de vrijwilligers te voorzien van de nodige gereedschappen en materialen. Dat bracht enkele vrijwilligers tot het opzetten van een stichting om, voornamelijk via sponsoring, de aanvullende financiën te verzamelen.

In december 2010 werd de stichting Vrienden van de Schoorlse Duinen notarieel vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Zeker na de volgende brand in het duingebied (2011) was de behoefte aan vrijwilligers alleen maar toegenomen en dus ook de behoefte aan gereedschappen en materialen om effectief te kunnen werken. Om daarin te voorzien heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid door actief sponsors te werven om de nodige gereedschappen voor het beheer van het Schoorlse duingebied te bekostigen. De gereedschappen die gebruikt werden waren voor het merendeel eigendom van de stichting. In het oog springend voorbeeld van sponsorwerving was het bankenproject welk project de stichting in handen werd gegeven door SBB.

In de Schoorlse duinen staan, verspreid over het gebied, 118 banken: 95 zitbanken en 23 picknickbanken. Het bankenproject voorziet in het onderhouden en zo nodig vernieuwen van deze zit- en picknickbanken. Van de 118 banken zijn in de periode vóór maart 2020 reeds 87 banken vervangen. Al deze nieuwe banken zijn gesponsord door particulieren, bedrijven of verenigingen.

De peildatum maart 2020 houdt verband met de Corona pandemie. Zowel de vrijwilligers als de leden van de stichting hebben vanaf het begin van de pandemie (maart 2020) tot juni 2021 niet mogen werken in het duingebied van Schoorl waardoor ook het werken aan het bankenproject is stilgevallen.

Huidige stand van zaken

In de periode waarin het vrijwilligerswerk niet werd toegestaan en er nauwelijks communicatie mogelijk was met de leidinggevenden van SBB Schoorl, heeft SBB zowel de Arboregelgeving als de Juridische verantwoordelijkheden aangescherpt. Resultaat is dat vrijwilligers in het vervolg uitsluitend mogen werken met goedgekeurd gereedschap dat eigendom is van SBB.

Het is verder voor de vrijwilligers niet langer toegestaan om eigenhandig de planken voor o.m. het bankenproject te zagen en te bewerken.

Inmiddels beschikt SBB over een Buitenfonds, waaruit de gereedschappen en materialen voor de vrijwilligers kunnen worden betaald. Daarmee is het oorspronkelijk doel van de stichting door SBB ingehaald.

Einde samenwerking

Medio 2021 is door SBB eenzijdig besloten om de samenwerking met de stichting te beëindigen. Punt van onderhandeling was nog de afbouw van het bankenproject. Er waren in het Bankenproject nog 18 van de 118 banken die voor vervanging in aanmerking kwamen, waarvan zich reeds voor 9 banken een sponsor had gemeld.

De stichting heeft te kennen gegeven dit project graag in zijn geheel te willen afronden, in elk geval de 9 toegewezen banken. Dit verzoek is door SBB afgewezen, wat heeft geleid tot een definitieve einde van de samenwerking met SBB.

Toekomst

De stichting Vrienden van de Schoorlse Duinen blijft bestaan. Nu SBB te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van de stichting, zal de stichting uitkijken naar andere natuurorganisaties in de regio om mee samen te werken.